ועדת תרומות

פרוטוקול ועדת תרומות – יולי 2019 

לחץ כאן

 

דיווח על אישור קבלת תרומה מיום 16.7.2019

הרינו להודיע כי בישיבת ועדת תרומות מיום 28.5.2019 הוחלט להמליץ לראש המועצה על קבלת תרומה בסך:  10,000 ₪
מאת התורם: נשאר אנונימי
למטרת: הוקרה
ועדת התרומות בחנה את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים "לאישור גיוס וקבלת תרומות על ידי רשויות מקומיות" (חוזר מנכ"ל 4/2016), ומצאה כי אין מניעה חוקית לאשר את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים.
ראש המועצה אישרה את המלצת ועדת התרומות ביום 16.7.2019