הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
 

תכנית מתאר כוללנית

​​הקדמה

מינהל התכנון במשרד האוצר ביחד עם המועצה המקומית גני תקווה, מקדמים בימים אלה  הכנת תכנית מתאר כוללנית חדשה לגני תקווה לשנת היעד 2040. התוכנית נערכת על ידי צוות רב תחומי של מתכננים ויועצים בראשו עומד האדריכל אילן איזן (משרד א.ג.איזן אדריכלים ובוני ערים).
ההחלטה להכין תכנית מתאר חדשה לישוב נובעת מהצורך לגבש תפיסה תכנונית כוללנית ומעודכנת לגני תקווה לאור ההזדמנויות והאילוצים לפיתוח, עימם מתמודד הישוב. התכנית תתייחס למגוון נושאים ובכלל זה דיור, שירותי ציבור, תחבורה, סביבה, תשתיות, נוף ושטחים פתוחים, שימור, תעסוקה, מסחר ועוד.  
הכנת תכנית המתאר תלווה בתהליך שיתוף הציבור. הציבור נועד לסייע לצוות התכנון לגבש תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים ובעלי עניין אחרים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור יערכו מפגשים של קבוצות שונות והצגה של חומרי התכנון במסגרת אתר אינטרנט זה. 
בעמודים הבאים תוכלו למצוא מידע רלוונטי הנוגע להכנת התכנית.

​​א. תוכנית מתאר כוללנית לגני תקווה 

תכנית מתאר כוללנית היא תכנית הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של היישוב לשנים הבאות. התוכנית מתייחסת לכלל ייעודי הקרקע בתחום התכנית (מגורים, תעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים, שטחים פתוחים ואחרים), וקובעת לגביהם הוראות כלליות.
תכנית מתאר כוללנית נמצאת בהיררכיה התכנונית בין תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לבין תכניות מפורטות. כלומר – התכנית כפופה לתכניות ברמה גבוהה יותר (כמו תכניות מתאר ארציות ותוכנית מתאר מחוזית) המכוונות את אפשרויות הפיתוח של הישוב. מאידך, התכנית מנחה וקובעת הוראות לתכניות מתאר מפורטות מהן ניתן בהמשך לגזור היתרי בניה.
תכנית המתאר הכוללנית תחול על כל שטחה של גני תקווה ותתווה את מסגרת הפיתוח של הישוב בעשורים הבאים. התוכנית תתייחס למגוון רחב של תחומים ותקבע בין השאר אזורים ביישוב שייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות לפיתוח בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים. 

​​​תוצרי תכנית המתאר כוללים שלושה מרכיבים:

 1. תשריט – כלומר מפה של הישוב בצבעים שונים. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע ושימושים מותרים באותו אזור (לדוגמא: מגורים, מסחר, מבני ציבור, שטחים פתוחים ועוד)
 2. הוראות התכנית – מסמך מחייב המפרט זכויות בנייה והנחיות להכנת תכניות מפורטות בתחום התכנית.
 3. נספחים – מסמכים מנחים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית בתחומים שונים כגון: עיצוב עירוני, חברה וכלכלה, נוף, סביבה, תחבורה, תשתיות ועוד.
לאחר אישורה, תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחותה של גני תקווה לטווח הארוך.

​​​ב. שלבי הכנת התוכנית

שלב א' - ברור ​​מוקדם ואיסוף נתונים וניתוחם  

בשלב התכנון הראשוני, מרוכז מידע תכנוני קיים, וידע הקיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתוכנית בהם: אוכלוסייה, מגורים, מוסדות הציבור, כלכלה מקומית ותעסוקה, תחבורה, שטחים פתוחים, תשתיות, שימור, סביבה ועוד. בשלב זה, מנותח המצב הקיים ומוגדרים נושאים וסוגיות אליהם צריכה התוכנית להתייחס. 

שלב ב' - הגדרת חזון, מ​​טרות וגיבוש פרוגרמה רעיונית 

על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדר החזון להתפתחותו העתידית של הישוב לשנת 2040, מטרות התוכנית, יעדיה וסוגיות תכנוניות מרכזיות. מטרות ויעדי התוכנית עשויים להתעדכן במהלך הכנת התוכנית בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני הפיתוח המרכזיים. 

שלב ג' - הכנת חלופות תכנוניות​​ לתכנית המתאר וגיבוש חלופה נבחרת

​בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות בנושאים או באזורים שונים. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים, ישמשו כנקודת המוצא לתכנון. החלופות התכנונית מציגות אפשרויות שונות להשגת מטרות התוכנית. בהמשך יתבצע תהליך הערכה ותגובש טיוטת תכנית מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש טיוטת תכנית המתאר.

שלב ד' - גיבוש תכנית ה​מתאר והכנת המסמכים

בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים הנדרשים על פי החוק לצורך אישור התכנית: תשריט, הוראות ונספחים, לקראת הגשתם לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה. בהמשך תיכנס התכנית לתהליך אישור סטטוטורי בוועדה המחוזית מרכז.

​​ג. שיתוף הציבור

שיתוף הציבור הוא חלק אינטגראלי מתהליך התכנון. בתהליך ישתתפו מגוון "בעלי העניין" הקשורים לגני תקווה - תושבים, פעילים, נבחרי ציבור ועובדי מועצה, נציגים של משרדי ממשלה, בעלי עסקים, ארגונים כלכליים, ארגונים חברתיים, ארגונים ירוקים, ועוד. 
תהליך השיתוף יותאם לשלבי התכנון ולבעלי העניין השונים. המנגנונים העיקריים לשיתוף הציבור יהיו כדלקמן:
 • דיונים מובנים עם נציגי קבוצות ובעלי עניין מוגדרים: 
  • ​תהליך שיתוף מתמשך עם קבוצה של כ-20 תושבים פעילים במסגרת "פורום תושבים ישובי". המפגשים יוקדשו לדיון בתוצרים התכנונים שיגובשו לאורך תהליך התכנון. 
  • מפגשים ממוקדים עם קבוצות בעלי עניין לדיון בנושאים ספציפיים שיעלו לאורך תהליך התכנון
 • מפגש ציבורי רחב להצגת התוכנית, עם גיבוש תוצרי התכנון:
  תהליך שיתוף הציבור נועד להאיר את העמדות והעדפות הציבור בנושאים תכנוניים שונים והללו יהוו חלק אינטגרלי ממכלול השיקולים בגיבוש תכנית המתאר. עם זאת, כאמור, תכנית המתאר אינה מתחילה מ"לוח חלק" והיא כפופה למדיניות התכנון המחוזית והארצית ולהחלטות מוסדות התכנון הסטטוטוריים.  
פורסם קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בתהליך התכנון במקומון "השקמה", באתר המועצה ובדף הפייסבוק של המועצה, עד לתאריך 22/12/16. תהליך בחירת הרכב המשתתפים מתגבש בימים אלה

​​ד. מידע תכנוני ודו"חות

תכנית מתאר כוללנית