הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
 

נוהל קבלת אישור מועצה לרישום לטאבו

​​​מהו אישור לרשם המקרקעין?

אישור זה הינו אישור המעיד על סילוק חובות של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, אגרות, היטלי פיתוח וכד') עד תאריך תוקף האישור. רק לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין (טאבו) להמשך הליך העברת ו/או רישום הזכויות בנכס, וזאת על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].

​​​קבלת אישור מועצה

להנפקת אישור מועצה לרשם המקרקעין (טאבו) לצורך קבלת אישור להעברת רישום בטאבו יש לגשת תחילה למחלקת גביה לתשלום אגרה וקבלת אישור, אישור זה יש להחתים את תאגיד מי-תקווה לגשת למחלקת הנדסה לקבלת אישור מועצה לרישום בטאבו. (לדירה בבית משותף בלבד*).
*לקבלת אישור מועצה לבית פרטי/צמוד קרקע או לדירת גן או גג בבית משותף יש להגיש תחילה בקשה כמפורט להלן. 

הגשת בקש​ה למועצה מקומית גני תקווה

 • תהליך הנפקת האישור לרשם המקרקעין (טאבו) לצורך קבלת אישור להעברת רישום בטאבו נעשה מול מחלקת ההנדסה ותאגיד מי-תקווה (בנפרד) בהגשת טופס​ בקשה בכתב.
 • למחלקת הנדסה בפקס: 03-5310853 (לידי יעל) או לדוא"ל: yaels@gantik.org.il.
 • לתאגיד מי-תקווה: בפקס: 03-5089990 (לידי תומר) או לדוא"ל: tomer@mei-tikva.co.il 
 • בבקשה יש לציין: מהות הבקשה (לצורכי משכנתא / העברה בטאבו / רישום בית משותף), שם מלא של מגיש הבקשה, כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד ליצירת קשר. במידה והמגיש אינו בעל הנכס יש לצרף ייפוי כוח מאת הבעלים/הסכם מכר/צו ירושה/העברה ללא תמורה לפי העניין.

חובה לצרף לבקשה את​ המסמכים הבאים:

 1. צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מלשכת המקרקעין  או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו).
 2. אישור העדר חובות ממחלקת הגביה 
 3. אישור העדר חובות מתאגיד המים מי תקווה בע"מ (חותמת ע"ג האישור של מחלקת הגביה). 

​מסמכים נוספים הדרושים (על פי סוג הבקשה):

 • הסכם מכר/חכירה – העתק שלם של חוזה מכר/חכירה חתום בידי המוכר והקונה
 • הסכם שיתוף – חוזה שיתוף
 • העברה ללא תמורה – תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. 
 • העברה עפ"י הסכם גירושין – העתק מההסכם גירושין (חתום ע"י בית משפט) והעתק מהחלטת בית משפט הנותן לו תוקף של פסק דין.
 • העברת בעלות עפ"י צו ירושה – צו ירושה חתום ע"י בית משפט.
 • העברה מנאמן לנהנה – הודעת נאמנות ממס שבח / הסכם נאמנות.
לתשומת ליבכם!
יש להגיש בקשה מסודרת ומלאה הכוללת את כל המסמכים הרלבנטיים הדרושים לצורך טיפול בבקשתך. אם לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים לא תטופל הבקשה!

משך הטיפול בבקשות לקבלת אישור מועצה לרישום לטאבו הינו עד כ- 10 ימים.

​​​אגרת תעודת אישור 

 עפ"י חוק עזר לגני תקווה (אגרת תעודת אישור),תשל"ד-1974 הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה. את האגרה יש לשלם אצל מחלקת הגבייה.

​​קיבלתי מכתב פירו​​ט חובות – מה עלי לעשות כעת? 

 • לאחר קבלת הבקשה (אליה יצורפו כל המסמכים הנדרשים) תיערך בדיקה לגבי מצב החובות הקיימים בנכס בגין היטלי פיתוח למועצה (מחלקת הנדסה). עם סיום הבדיקה יימסר עדכון אודות מצב החובות, ככל שקיימים. 
 • על מנת להיות זכאי לקבלת האישור לטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שיימסר (למידע אודות חובות במחלקת ארנונה ובתאגיד המים יש לפנות אליהם).
 • במידה ואין חובות בגין הנכס ו/או כל החובות בגין הנכס שולמו - יש להעביר עותק מאישורי התשלומים ולהעבירם באופן מרוכז למחלקת הנדסה במועצה המקומית גני תקווה.

הארכת תוקף האי​​​​שור

תוקף האישור הינו עד לתום התקופה הנקובה באישור, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים למועצה מאת בעל הזכויות בנכס בגין הנכס.

מה עליך לעשות כדי להאריך את תוקף האישור?

להארכת תוקף האישור יש לפנות תחילה למחלקת הגביה, להחתים את תאגיד המים ולהגיע למחלקת הנדסה ולצרף העתק האישור המקורי שניתן. האישור המחודש יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד ליום תוקף האישור החדש המבוקש. ניתן להאריך אישור עד לחצי שנה מיום הנפקתו.​
נוהל קבלת אישור מועצה לרישום לטאבו