הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
 

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.​

איזה מידע ני​תן לקבל על פי החוק ? 

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.​

איזה מידע לא ניתן לקבל? 

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין)
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. 
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים. 
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אשר לא ניתן לאתרו
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב 
 • מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות.
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה.
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.

נוהל ה​גשת בקשה למידע ממועצת גני תקווה ואופן הטיפול בה

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע במועצה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה במועצה, למעט אם האריכה המועצה את המועד למתן המענה מנימוקים שפורטו. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב. 
 • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

אגרות​​

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.​

סכומי האגרות (מעודכן לשנת 2017):

 • אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור - 2.5 ש"ח.

דרכי תשלום אגרת בקשת מידע

 • משלוח המחאה לפקוד​ת המועצה בסך 20 ₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע.
 • תשלום טלפוני (באשראי) באמצעות מחלקת הגביה במועצה.
 • תשלום מקוון באמצעות הגשת בקשה באתר הרשות לחופש המידע.
ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות המועצה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות המועצה. 
 
בקשות לקבלת מידע יש לממונה על חופש המידע במועצה, גב' דליה שמר במייל: pniyot@gantik.org.il

חוקים רלוונטיים ודוחות הממונה על חופש המידע:

קישור לקובץ

​דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע  - גני תקווה לשנת  2016

להלן דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע במועצה המקומית גני תקווה המתייחס לתקופה שבין 1/1/16-31/12/16 
בהתאם לסעיף 5 לחוק חופש המידע-1998 וס' 7 לתקנות חופש המידע -1999, אעדכן שבשנת 2016 הוגשו הבקשות כדלקמן:
נושא​מס' בקשותהערות
1בקשות לקבלת מידע שהוגשו במהלך השנה החולפת18לא כולל בקשות שנענות בע"פ והפנייה לגורמים המתאימים במועצה
2בקשות לקבלת מידע שנענו במהלך השנה החולפת
3מספר הבקשות שנענו בחיוב16נמסר כל המידע
4מספר הבקשות שנענו בחיוב אך טרם נמסר המידע0
5מספר הבקשות שנענו בשלילה / חלקית2בפניה אחת לא שולמה אגרה בהתאם לחוק, על אף שנתבקש לעשות כן.
הפניה השנייה נדחתה לאור התנגדות של צד ג' וטענה לפגיעה בפרטיות. 
6עתירות מנהליות0

חוק חופש המידע