הצהרת המבקש:

 1. אני הח"מ, אשר פרטיי לעיל, מגיש בזאת בקשה להנחתה למועצה המקומית גני תקווה בהתאם למדיניות מתן הנחת ארנונה למגורים בעקבות משב כלכלי עקב בהתפשטות נגיף הקורונה לתושבי גני תקווה (להלן: "המדיניות") שהם נפגעי הקורונה אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם.
 2. הריני להצהיר כי פוטרתי או הוצאתי לחופשה ללא תשלום ממקום עבודתי וכי לא קיבלתי כל שכר, למעט קצבת אבטלה, במהלך  2 חודשים לפחות החל מחודש מרץ 2020. 

לחילופין, הריני להצהיר כי עסקי העצמאי נפגע כלכלית עקב משבר הקורונה וחלה ירידה של 20% במחזור הכנסותיי כעצמאי בתקופה שבין 15/3/2020 ועד 31/5/2020.לעומת חודשים אלו בשנת 2019.

 1. הריני להצהיר כי פיטוריי ו/או הוצאתי לחל"ת הביאו להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבי החומרי.
 2. מצורפים לבקשתי זו:
 1. טופס בקשת הנחת נזקק של המועצה מלא וחתום (ניתן להוריד מאתר המועצה).
 2. מכתב מהמעסיק בו מובהר כי התושב הוצא לחופשה ללא תשלום או פוטר ממקום עבודתו בתקופה שהחל מיום 15.3.2020.
 3. אישור/ים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתשלום דמי אבטלה בתקופה שהחל מיום 15.3.2020 ואשר מעיד על כך שהמבקש היה זכאי לדמי אבטלה כאמור לפחות לחודשיים.

לחילופין, ככל והבקשה מוגשת על ידי עצמאי, יש לצרף דו"ח ESNA –התנהגות עוסק מע"מ לפי שנים, דיווח שנקלט במערכת המקוונת של רשות המסים – מע"מ, המעיד על כך שמחזור ההכנסות בעסק בחודשים מרץ-מאי 2020 (15/3/2020 עד 31/5/2020) ירד ב- 20% לפחות לעומת  מחזור ההכנסות בעסק בחודשים אלו בשנת 20194.

 1. הובהר לי ומקובל עלי כי בקשתי זו הינה למתן הנחה לתקופה החל מיום 15/3/2020 ועד ל-31./5/2020  בלבד ובשיעורים  וביתר התנאים  שנקבעו במסמך המדיניות.
 2. הובהר לי כי ההנחה ככל הנחה אחרת, מותנית בתשלום מלוא הארנונה בגין שנת המס 2020 וזאת עד ליום 31.12.2020 לעל המאוחר וכי במקרה שלא אשלם עד מועד זה את מלוא הארנונה בגין הנכס, תבוטל ההנחה.
 3. הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
 4. הנני מודע לזכותה של המועצה לבדוק ולאמת את הפרטים הנ"ל ומתחייב לשתף פעולה עימה באופן מלא בכל בדיקה כאמור.
 5. אני מתחייב בזה להעביר מידע בכתב למועצה על כל שינוי שיחול בעתיד בפרטים הנ"ל.

פרטי המבקש/ת:

פרטי הנכס בו מחזיק/ה המבקש/ת ובגינו מבוקשת ההנחה:

Browser not supported