מטרות

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק לצורך פעילותם.
מטרות החוק הינה, בין היתר, הפעלת עסקים תוך שמירה על בריאות הציבור ובטחונו, שמירה על עמידת העסקים בתנאי רשות הכבאות ודיני התכנון והבניה וכן שמירה על איכות החיים של תושבי המועצה.
רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

סוגי רישיונות

רישיון לצמיתות  רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ללא הגבלת זמן, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי. יובהר כי בהתאם לרפורמה, לא ניתן להוציא יותר רישיונות לצמיתות והרישיונות הקיימים יהיו בתוקף בהתאם לתקופה המקסימאלית שנקבעה לפריט הרישוי בצו רישוי עסקים.
רישיון תקופתי רישיון הניתן לתקופה מוגדרת מראש כפי שמופיע בצו רישוי עסקים על פי סוגי פריטי הרישוי השונים. רישיון זה פוקע בסיום תקופתו ויש לחדשו במידת הצורך.
היתר זמני היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ובאישור מיוחד לחצי שנה נוספת. היתר זמני ניתן לפני מתן רישיון עסק לעסקים שמילאו את כל דרישות גורמי האישור, אך מסיבות שונות מתעכבים מול גורם כלשהו.
רישיון זמני רישיון שניתן לעסק שהוא זמני, כגון קרקס, אירוע חד-פעמי, פסטיבל, בריזה. תוקף הרישיון הוא פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם ואף לציין זאת ברישיון המונפק.