מבקר המועצה ותלונות הציבור

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. עבודת מבקר המועצה מתבססת על פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) אשר מפנה לסעיפים בפקודת העיריות, הנוגעים לעבודת המבקר.

בפקודת העיריות הוגדרו תפקידיו של מבקר המועצה. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות המועצה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, חברי מועצת הרשות ועובדי המועצה. ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

עקרונות הפעולה של משרד המבקר

  1. חוקיות וסדירות - בדיקת חוקיותה של פעולה, שעשה עובד ציבור, או מי שהפעיל סמכות, או הוציא כספי ציבור. תפקיד המבקר נועד לברר אם היה מסמכותו החוקית לבצע את הפעולה; ובדיקת סדירות הפעולות שננקטו, או הוצאות שהוצאו, נועדה לברר את מידת ההקפדה על קיום חוקים, נהלים, ונורמות ראויות.
  2. חיסכון, יעילות ואפקטיביות - בביקורת החיסכון נבדקות בעיקר התשומות שהושקעו בפעולה הנבדקת, ובביקורת היעילות נבדק היחס בין התשומות לתפוקות,ואילו בביקורת האפקטיביות נבדקות התפוקות שהושגו, דהיינו האם יעדה של הפעולה אמנם הושג.
  3. טוהר המידות - בדיקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות וכללי התנהגות מחייבים, כגון: האם נעשו פעולות שהיו בהן ניגודי עניינים, שיקולים זרים,משוא פנים או ניצול מעמד ושררה. בתחומים בהם כללי התנהגות אינם מוסדרים בחוקים, בנהלים כתובים ובפסיקה, קובע מבקר המדינה את הנורמה הראויה, כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים. לא אחת, מקבלות נורמות אלו לאחר מכן מעמד מחייב, בנהלים.

עצמאות ואי תלות

יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר.המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהם: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו; המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתי, ועדת הכספים ומליאת המועצה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם. חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה.

פרסום דוחות ביקורת

דוח מבקר המועצה מאושר לפרסום בציבור לאחר הדיונים בו בועדת הביקורת ומליאת המועצה ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של המועצה ושל הגופים המבוקרים.
בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 ניתן לעיין בדוחות המבקר במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה.

 

תפקידה של הביקורת ברשויות המקומיות על פי הוראות החוק

ואלה תפקידי המבקר ותחומי סמכותו לביקורת, כפי שנקבעו בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הכפיפות לסמכות הביקורת של מבקר הרשות על פי הוראות החוק

הוראות הדין הקובעות את מרחב הסמכות של מבקר הרשות המקומית מתייחסות לנבחרי הציבור, לעובדי הרשות המקומית ולגופים הנלווים לה והיונקים מתקציבה של הרשות המקומית או שהרשות המקומית משתתפת במינוי הנהלתם. הוראות הדין קובעות, כי הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות המקומית הם: ראש הרשות המקומית, חברי המועצה וכל עובדי הרשות המקומית.

להגשת תלונה מקוונת:

טופס זה אינו זמין.