מדיניות מתן הנחת ארנונה למגורים בעקבות משבר כלכלי עקב בהתפשטות נגיף הקורונה

משבר הקורונה הביא עימו מעבר למשבר הרפואי גם משבר כלכלי ונגרמה פגיעה גדולה בהכנסות עסקים ועצמאיים. המשבר הכלכלי מתבטא בין היתר, גם בגידול עצום במספר המובטלים ודורשי העבודה בארץ.   

המועצה המקומית גני תקווה פועלת בכל הדרכים שעומדות לרשותה על מנת לסייע לתושבי היישוב בתקופה מאתגרת זו.

כחלק מפועלה, מתוך הבנת חומרת המצב ולאחר בחינת האפשרויות העומדות בפני המועצה ברמה המשפטית, ביקשה המועצה מועדת ההנחות במועצה, לקבוע קריטריונים ומדיניות למתן הנחה בארנונה לנכס המשמש למגורים בשל הרעה משמעותית בהכנסות המבקש שנגרמה עקב נגיף הקורונה (בעקבות יציאה לחל"ת או פיטורים), באמצעות מסלול "ירוק", מהיר ושוויוני.

ועדת ההנחות של המועצה התכנסה ביום 12.7.2020 וקבעה מדיניות וקריטריונים למתן הנחה כמפורט במסמך זה.

הגדרות לצורך מסמך זה:

"הכנסה"– הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא בהתאם להגדרת המונח "הכנסה" בס' 2(8)(ב) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993.

"השכר הממוצע במשק" – השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר לחודש לפי ס' 1 לחוק הביטוח הלאומי. החל מ-1 לינואר 2020 עומד השכר הממוצע במשק על סכום של 10,428 ₪. במקרה של אדם עצמאי – הסכום יחושב בהתאם לשומה אחרונה שבידו בהשוואה לשומת 2020.

 

קריטריונים למתן זכאות הנחה (מצטברים):

  1. יציאה לחל"ת/פיטורין של אחד מבני הזוג לפחות, החל מה- 15/3/2020 ואילך (יש להמציא מכתב מהמעסיק המאשר הוצאה לחל"ת או מכתב פיטורין וכן אישור/אסמכתא מביטוח לאומי בדבר תשלום דמי אבטלה בגין תקופה זו).
  2. תקופת החל"ת/פיטורין המינימלית לבחינת הבקשה היא חודשיים ומעלה.
  3. הצבעה על ירידה בהכנסות של לפחות 20% מההכנסות אשתקד באותה תקופה (יש להמציא דפי חשבון של החודשים הרלבנטיים בשנת 2020 ובשנת 2019).
  4. סך ההכנסות הממוצע של כל בני המשפחה המתגוררים בנכס בתקופה מיום 15/3/020 ועד 31/5/2020, הינו מתחת לשכר הממוצע במשק (אם שני בני הזוג פוטרו או בחל"ת – סך ההכנסות הינו מתחת לשכר הממוצע במשק כפול 1.5).
  5. בנוגע לעצמאי – יש להגיש דוח ESNA – התנהגות עוסק מע"מ לפי שנים (הדיווח של המערכת המקוונת של רשות המסים – מע"מ), אשר מעיד על  כך שמחזור ההכנסות בעסק בחודשים מרץ-מאי 2020 ירד ב-20% לפחות לעומת מחזור ההכנסות בחודשים מרץ-מאי 2019.

ההנחה:

  1. מי שימצא כי עומד בקריטריונים המצטברים לזכאות כמפורט לעיל, יקבל 30% הנחה בארנונה כללית בגין התקופה – 15.3.2020 ועד 31.5.2020.
  2. ההנחה תינתן לנכס אחד בלבד המשמש למגורים בתחום המועצה שמחזיק בו המבקש או בן זוגו המתגורר עימו בנכס.
  3. במקרה של זכאות המבקש להנחות נוספות בארנונה כללית, תינתן ההנחה הגבוהה מבין ההנחות. לא ינתן כפל הנחות.
  4. במקרה בו המבקש כבר שילם את חשבון הארנונה לחודשים בגינם תינתן ההנחה, חשבונו במועצה יזוכה והסכום יקוזז מחשבונות ארנונה עתידיים בגין הנכס.
  5. הזכאות להנחה מותנית בתשלום מלוא הארנונה בגין הנכס לשנת 2020 וזאת עד ליום 31.12.2020.

הערות:

* הקריטריונים לעיל נועדו לסייע לכל אותם משקי בית בגני תקווה שנפגעו כלכלית באופן קשה עקב מצב החירום.

* מדובר בהנחות שהמועצה לא משופה תקציבית בעניינן ולכן המדיניות תיבחן אחת לחודש אל מול הבקשות שיתקבלו בפועל, וזאת על מנת לוודא את חוסנה של המועצה להמשיך במדיניות הנ"ל ללא קריסה/בעיה תקציבית.

* ועדת ההנחות מסמיכה את מחלקת הגביה במועצה, לבחון את הבקשות שיוגשו בנושא ואת עמידת המבקשים בקריטריונים לזכאות כאשר ככל שימצא כי הינם עומדים בתנאים למתן ההנחה כאמור לעיל – זו תעודכן להם על ידי מחלקת הגביה, ללא צורך בהבאת הבקשה לדיון בועדת הנחות/נזקק.

להגשת בקשה מקוונת לקבלת הנחה בארנונה למגורים, לחצ/י כאן:

להדפסת הטופס ומילוי ידני: 

לחצ/י כאן