במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. 

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. 

בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד").