The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא למתן הרצאות וסדנאות ללא עלות

קול קורא למתן הרצאות וסדנאות ללא עלות

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: דרושים סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

המועצה המקומית גני תקווה מזמינה ארגונים/עמותות/אנשים פרטיים לקיים בגני תקווה הרצאות/סדנאות במגוון של נושאים.

הספק יספק את השירות (הרצאה/סדנא) ללא עלות עבור תושבי גני תקווה והמועצה תספק את המקום ואת הפרסום עבור אותו שירות.

על המציעים להגיש הצעה מסודרת עם פרטי הסדנא/ההרצאה המוצעת על ידם.

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות משפטית, טלפון, מייל ופקס.

ההצעות יבחנו על ידי גורמים מקצועיים במועצה כאשר יובהר שהמועצה תהא רשאית לקבל/לדחות ההצעות, בין היתר, בשים לב לתכנים המועברים וצרכי המועצה והיישוב.

מובהר כי המועצה תהא רשאית להתקשר גם עם גורמים אחרים להעברת הרצאות/סדנאות ללא עלות, הכל לפי שיקול דעתה.

כן יובהר כי לא תינתן חשיפה לנושאים לא מוסריים כגון אלכוהול, סיגריות וכיוצ“ב.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, לפרסם הזמנה חדשה או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

לפרטים: הלרן 03-5310802 | helranb@gantik.org.il

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH