The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הצהרה למתן הנחה בארנונה להורה עצמאי לשנת 2023

תושב/ת נכבד/ה הורה עצמאי, זכאי להנחה מארנונה בשיעור20אחוזים ,ובלבד שהינו עומד באחת ההגדרות המפורטות להלן: 1 .הורה עצמאי כהגדרתו בחוק משפחות עצמאיות תשנ"ב 1992. 2 .הורה עצמאי לילד המתגורר עמו המשרת שירות סדר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון)נוסח משולב( התשמ"ו – 1992 ,כל עוד הוא משרת בפועל כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21. 3 .הורה לילד יחיד המתגורר עמו המתנדב בשירות לאומי כל עוד הינו משרת ושגילו אינו עולה על 21. לצורך קבלת הנחה יש להמציא למחלקת הגביה למועצה: • טופס הבקשה למתן הנחה • צילום תעודת זהות + ספח עם פרטי הילדים • הסכם גירושים / תעודת גירושין • במידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף וצילום ת.ז.+ספח של בעל הנכס. • אישור קצין העיר עבור ילד המשרת בשירות סדיר או שירות לאומי.

- לתשומת לבך - לא ניתן לטפל בפניה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.

הצהרה למתן הנחה בארנונה להורה עצמאי לשנת 2022

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

אני הח"מ, מצהיר/ה כלדמן: 1 .אני הורה עצמאי, כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב-1992 ,שמשמעותו: "תושב ישראל שאינו נשוי, ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו ואשר באחזקתו ילד הנמצא עמו" 2 .הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים כי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנדרשתי למלא, וכן כי הנכס המפורט לעיל מהווה דירת מגורי הקבועה. 3 .ידוע לי שזכותה של המועצה לאמת את פרטים אלו. 4 .אני מצהיר בזאת, כי אם יחול שינוי במעמדי האישי אודיע על כך בכתב ומיד למחלקת הגביה במועצה. 5 .ידוע לי, כי אם יימצא כי מסרתי פרטים לא נכונים, רשאית המועצה לבטל ההנחה שניתנה לי על בסיס תצהירי זה, ולחייב אותי בתשלום כל המניע ממני בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. ולראיה באתי על החתום: *

Browser not supported

מסמכים נלווים נדרשים

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH