דלג לתוכן העמוד

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2021

המין * שדה חובה
המצב האישי * שדה חובה

המען

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת * שדה חובה

1. מצב כלכלי (שכיר /עצמאי יש למלא טבלאות א ו-ב להלן)

(א) הצהרה על מחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר

יש למלא טבלה,הראשון זה המבקש/ת הנחה

* שדה חובה
קרבהשם המשפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

שים לב: שכיר יצרף תלושי משכורת לחדשים אוקטובר נובמבר דצמבר.
עצמאי-יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.

(ב)מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א)

לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר(אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא)

מקור

סכום בש"ח

מקור

סכום בש"ח

 

מילגות

 

תמיכת צה"ל

 

מענק זיקנה

 

קיצבת תשלומים מחו"ל

 

פנסיה ממקום  העבודה

 

פיצויים

 

קצבת שאירים

 

הבטחת הכנסה

 

קצבת נכות

 

השלמת הכנסה

 

שכר דירה

 
תמיכות

 

מילגות

 

אחר

 
 
 

סה"כ

*אם השכרתה דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש(אם יש) בהכנסה בלבד
עומדת בפניך האפשרות אם הנך מעונין להעביר את הפרטים ישירות למחלקה בהרד קופי
לתשומת לבך:בטופס מוגדרות לנוחיותך 12 סיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה.
נא סמן במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה והשלם הפרטים החסרים.
הריני מצהיר כי אני * שדה חובה

בנכס המתגוררים בו יותר ממשפחה אחת,אחוז ההנחה מתחלקת לפי מספר הנפשות.

הריני מצהיר כי כל הפריטים הרשומים לעיל הם נכונים,וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא.
Browser not supported
הנחיות
            1.יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות.בקשות ללא אישורים מתאימים-לא יטופלו.
            2.בקשה להנחות עפ"י סעפים 9-12 לעיל ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י הרשות המקומית אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה
            3.יש לצרף צילום ת.ז.+ספח מעודכן לנכס שמתגוררים בפועל.
 
 
מידע בנושא תכנית המתאר הכוללנית שהופקדה סקר שביעות רצון לשנת 2020 שלוש שיחות - סיוע ותמיכה נפשית היערכות לפתיחת מסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים במערכת הבריאות חוסן נפשי בתקופת הקורונה גן מהבית - פעילויות לילדים מיפוי דפיברילטורים אזרחים ותיקים דרושים ב-PUSH