The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

טופס בקשה לחניית נכה

על המבקש להגיש למועצה בקשה מתאימה כדלקמן:

  1. מילוי הטופס מטה בדגש על כל שדות החובה.
  2. שליחת שני מסמכים נוספים אל כתובת המייל: adasaa@gantik.org.il
    • אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי נכות בשיעור של לפחות 60%.
    • חוות דעת מקצועית מרופא מומחה שתתייחס לדרגת הנכות של הנכה וכושר ניידותו.
מצורף נוהל מפורט להקצאת חניה לרכב נכה: נוהל הקצאת מקומות חניה לנכים 2018
 
פרטים מזהים:

ממנה יישלחו שני המסמכים הנוספים הנ"ל

 
צירוף מסמכים:

במקרה של תעודת זהות ביומטרית- צילום משני צדדיה

 

שהונפק על-ידי משרד הרישוי (משני צדדיו)

 

עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה

 
 

במקרה של קטין או חסוי- חשבון על שם האפוטרופוס המתגורר עם הנכה

 

לרבות תשריט המגרש כולל החניות שבו וכל מסמך אחר להנחת דעתה של המועצה בדבר התקיימותם של הקריטריונים לזכאות

 

אישור חתום בידי המנכ"ל או רואה החשבון בציון ימים ושעות העבודה של המבקש, לרבות הצהרת המעסיק בדבר מקומות החניה בחזקת העסק וכי למבקש לא מוקצית חניה אישית

 
 
 
 
 
 
 
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH