הרפורמה צמחה מהקושי של בעלי עסקים להשלים את הליכי הרישוי הנדרשים לצורך הפעלת העסקים. היא נועדה להקל ולפשט את הליכי הרישוי וכן לקבוע כללים אחידים וידועים מראש של גורמי הרישוי השונים בבואם לאשר בקשות לרישוי עסק. כמו כן, נועדה הרפורמה לקצר משמעותית את זמני העבודה להוצאת רישיון עסק.
המרוויחים העיקריים הם בעלי העסקים החדשים, שעבורם התהליך יהיה נגיש וזמין.
להלן עיקרי הרפורמה:
זמינות ונגישות – ליזמים תהיה האפשרות לעיין במידע הרלוונטי עבורם ועבור העסק שלהם. המידע שיתקבל מהרשות יהיה ברור וקל להבנה.
שקיפות – מתייחס בעיקר לנותני האישור; מאפשר לבעלי העסקים להכיר בדרישות טרם פתיחת העסק באמצעות סוג העסק, שטחו ומיקומו; עליהם לפרסם את דרישותיהם באופן ברור, וכך גם הרשות המקומית, המחויבת לפרסם את מדיניותה בתחום הרישוי.
הוגנות – בעל עסק רשאי להגיש השגה בעניין תנאי שנקבע על ידי גורם רישוי, ככל שסבור כי התנאי אינו מוצדק. התהליך מאפשר בחינה מחדש של הבקשה.
יעילות – בעקבות הרפורמה בוצעו שינויים מהותיים בצו באופן בו הוחלט כי חלק מסוגי העסקים לא יהיו טעונים בהוצאת רישיון עסק, חלק מהתנאי בנוגע לסוגי עסקים מסויימים חודדו, וחלק מסוגי העסקים אוחדו. כמו כן, נקבעו מסלולים מקוצרים לעסקים בדרגת סיכון נמוכה וכיו"ב.

למידע נוסף אודות הרפורמה ברישוי עסקים – לחצו כאן