מה היה במפגשים?

1. בעקבות בקשותיכן.ן במפגש הראשון קיבלנו את האפשרות לאפשר את ההרשמה לבי״ס אילות אילות בהתאם לתקנון הבחירה המבוקרת. לפרטים נוספים: https://www.ganeytikva.org.il/335/

2. בעקבות בקשותיכם.ן בדקנו בעניין קרית החינוך בגוש הצפוני - לאחר אישור התב״ע נוכל לבחון את הפתרונות שיאפשרו לתלמידים מחוץ לגוש הצפוני להיות משויכים לאיזור הרישום של בי״ס היסודי של הקריה הצפונית. עם זאת, שימו לב כי הצפי להקמת בי״ס היסודי הוא 2024 וזאת לאור השלב בתהליך והעובדה כי מדובר בקרקעות פרטיות.

המפגשים שהתקיימו

לצפייה במצגת מפגשי התושבים - (קישור לקובץ)

לצפייה במפגש התושבים ה-1 שהתקיים ב-30.8.2020 (קישור לקובץ)

לצפייה במפגש התושבים ה-2 שהתקיים ב-2.9.2020 (קישור לקובץ)

לצפייה במפגש התושבים ה-3 שהתקיים ב-16.9.2020 (קישור לקובץ)

תוצאות התהליך

לצפייה במצגת מפגש התושבים המסכם - (קישור לקובץ)

לצפייה במפגש התושבים המסכם שהתקיים ב-16.11.2020 בו הוצג התהליך ותוצאותיו (קישור לקובץ)

במפגשים שאלתם/ן אותנו:

1. האם בבית המשפט המועצה הציגה שהקמת בי״ס היא הכרח?

הנושא נידון בוועדת ערר מחוזית ומעיון שלנו בפרוטוקולים לא נטען על ידי המועצה כי הקמת בי״ס היא הכרח מובהק. הטיעונים במענה לערר עסקו בשלילת טיעוני המתנגדים - סמכות הועדה המקומית לאישור התוכנית, מפגע תנועתי, מפגע רעש ופגיעה בערך הדירות.

2. מדוע הושקעו כל-כך הרבה כספים של המועצה, של משרד החינוך וכו׳ אם זה לא הכרח?

פניות התושבים הם שהתניעו את תהליך הבדיקה להקמת בית הספר, ואת ההחלטה של המועצה לקדם את התכנון והאישור. אין הכרח חד משמעי לבנות, כפי שאין מניעה חד משמעית לבנות- ולכן מרחב שיקול הדעת של קבלת ההחלטה גדול יותר, ואיתו סל השיקולים שניתן להתחשב בהם.

3. האם אזורי הרישום צפויים להשתנות עם הקמת הרובע הצפוני?

אזורי הרישום לא צפויים להשתנות עם הקמת הרובע הצפוני, בי״ס היסודי שיוקם ברובע הצפוני עתיד לשמש את תושבי אותה השכונה. ייתכנו שינויים זמניים באיזורי הרישום כתוצאה מקצבי הבנייה והאיכלוס של בנייני המגורים, אל מול קצבי הבנייה של מוסדות החינוך השונים.

4. למה צריך 18 כיתות לאיזור הרישום הנוכחי? באילות יש 24 על שטח גדול יותר

אזורי הרישום לא נקבעים לפי גודל הקרקע, אלא לפי כמות הדירות והבתים - מה שמעיד על פוטנציאל התלמידים בשכבות הגיל השונות. עם כך משרד החינוך מנחה שמרחק ההליכה מבי"ס יסודי לא יעלה על 2 ק"מ בכיתות א-ד, ולא יעלה על 3 ק"מ לכיתות ה' ומעלה.

5. האם חלופה אפשרית לשטח היא להרחיב את בית חב״ד?

כשימוש ציבורי בקרקע זה אפשרי, אך פתרון זה נמצא בסבירות נמוכה, עקב סיום הקמתו של ביה"כ חב"ד הצמוד בחודשים האחרונים, מה שמקטין את הצורך בהרחבה נוספת.

6. אפשר לקבל התחייבות מהמועצה שתתאפשר הרשמה לבי״ס אילות?

ההרשמה תתאפשר לפי תקנון הבחירה המבוקרת, לכן לא ניתן להתחייב על כך מראש. למידע נוסף: https://www.ganeytikva.org.il/335/

7. האם התהליך ותוצאותיו יהיו שקופים לציבור?

כל התהליך שקוף לציבור ואכן, גם ההמלצה הסופית ותוצאות סקר העמדות יפורסמו לציבור.

8. האם ניתן לזרז את תהליך קבלת ההחלטה על מנת לוודא שאכן בשנת הלימודים הבאה יפתח בית הספר?

המועצה עושה את מירב המאמצים לזירוז התהליך ולאפשר וודאות להורים לקראת שנת הלימודים הקרובה.

9. האם הסקר הוא הקובע?

הסקר אינו משאל עם ותוצאותיו אינן אלו שיכריעו בסוגיה. מטרת הסקר היא לסייע בגיבוש תמונת מצב רחבה בציבור ותוצאותיו יהוו שיקול נוסף בהמלצה אשר תוגש למועצה. לבסוף המועצה תקבל את ההחלטה על בסיס מקצועי כאשר השיקול הציבורי יהיה חלק ממנה.

במפגשים הצעתם/ן חלופות:

 1. לפתוח הרשמה לבחירה לאילות או לרביבים
 2. שאטל לבי״ס רביבים
 3. מרכז אומנויות בשטח המיועד
 4. לא לבנות בשטח הקיים, להשאיר ריק
 5. להסב את בי״ס רביבים לחטיבת ביניים

* שימו לב - תהליך זה אינו עוסק בבחירת חלופות במידה ולא יוקם בי״ס בשטח, אלא עוסק בשאלה האם להשאיר את ההחלטה על הקמת בי״ס או לבטלה.

במפגשים העלתם/ן טענות בעד הקמת בי״ס:

 1. רחוב הרי יהודה כביש ראשי ולא מאפשר הליכה ברגל, בחורף בעייתי לאור שטפונות
 2. רכשו את הדירות בגלל ההבטחה לקרבה לבי״ס
 3. אפליה בין השכונות ביישוב, לכל גוש קיים בי״ס יסודי
 4. צורך בבי״ס בגנים מערב משיקולי קהילתיות
 5. פגיעה בערך הדירות ללא בי״ס בשכונה
 6. פגיעה בלכידות החברתית כאשר ההיכרות היא עם ילדי שכונות אחרות המרוחקות מהמגורים ושני ההורים עובדים
 7. כל חלופה אחרת למעט בי״ס יסודי תהיה לטובת היישוב ולא השכונה
 8. המרחק לבי״ס רביבים אינו סביר להתניידות עצמאית של תלמידים/ות ומחייב הסעת הורים, ילדים.ות חוזרים.ות מותשים.ות
 9. עומסי התחבורה בשכונה כיום הם בגלל הגנים - תושבי ותושבות השכונה מגיעים כיום לגנים ברגל, הורים משכונות אחרות הם אלו שמגיעים ברכב
 10. עומס תחבורתי לתושבי הרמה כיום משום שהורדת הילדים.ות מחייבת רכב
   

במפגשים העלתם/ן טענות נגד הקמת בי״ס:

 1. מפגע תנועתי
 2. מפגע רעש
 3. פגיעה בערך הדירות עם בי״ס בשכונה
 4. כשל תנועתי שצפוי להיות עם הקמת בי״ס בדרך המשי
 5. הנחיות תנועה של משרד החינוך אינן תואמות את תכנון בי״ס
 6. בזבוז כספי ציבור אשר את חלקם משלם גם הציבור המתנגד להקמת בי״ס
 7. מפגע רעש
 8. הרשמה לרביבים מאפשרת היכרות עם ילדי/ילדות שכונות אחרות מאפשר מגוון וערך חינוכי
 9. המרחק המקסימלי הוא 1.3, 1.4 ק״מ מבית המגורים לבי״ס רביבים
 10. המרחק ואופי הדרך אפשריים לתלמידים/ות
 11. איכות חינוכית של בי״ס רביבים וגודל הכיתות בעלי ערך
 12. אין צורך ל-18 כיתות, חשש שחלק מהכיתות יופנו לאוכ׳ אחרת ולא לתושבי השכונה ואופי השכונה

 1. מה הלאה?

כלל המידע, התובנות והמסקנות שנאספו בתהליך יועברו למנהל/ת בית הספר העתידי/ת לאחר בחירתו/ה. זאת בשביל להמשיך את הטמעת המסקנות כחלק מתהליך גיבוש והקמת בית הספר וחיבורו לקהילה.

כדי לצפות במדריך משרד התחבורה - הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך - (קישור לקובץ)