הגשת בקשה לרישיון כרוכה בהצגת תכניות העסק, ומסמכים המעידים על אחיזה במקום. תכניות העסק צריכות להיות תואמות את המציאות הקיימת בשטח. במידה וקיים תיק לעסק (בשל עסק קודם) ניתן להיעזר במידע הקיים במשרדי מחלקת רישוי עסקים או באגף ההנדסה במועצה.
אם מדובר בעסק חדש יהיה צורך בהכנת תכנית ע"י בעל מקצוע מוסמך. רצוי להיוועץ קודם התחלת התהליך מול אגף ההנדסה המועצה על מנת לבחון היתכנות הקמת העסק במיקום המבוקש. כמו כן, מומלץ להתייעץ עם המחלקה טרם הכנת התוכנית ובכדי לקבל דגשים שצריכים לבוא לידי ביטוי בתוכנית.
 

מה יש לכלול בתוכנית עסק?

התכניות יכללו את המפורט להלן:

תוכנית העסק (גרמושקה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

התוכנית תכלול:

 1. תרשים סביבה: בקנה מידה של 1:2500 של החלקה בה העסק נמצא , גבול המגרש יודגש בקו אדום עבה.
 2. מפה מצבית: בקנה מידה של 1:250 בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו , המגרש יסומן בקו עבה אדום
 3. תכנית העסק: בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, סימוני מידות אורך ורוחב , פתחים ופינות, גובה פנימי של המבנה, פירוט חדרי העסק וייעודם, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים , לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומנים, מתקני אוורור ומיזוג אויר, מיקום קבועות סניטאריות, שירותים , מערכות קולטי עשן, ריח, מתקנים לאצירת אשפה ומחזור, ארובה, מז"ח,
 4. חתכים: שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. 
 5. לבתי אוכלי: ידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50) בצירוף פרשה טכנית.
 6. תוכניות מורכבות ותוכניות של עסקי מזון מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות
 7. לעסקים להם פוטנציאל למטרדים ומפגעי זיהום אויר תידרש בדיקה ואישור מוקדם של היחידה הסביבתית עבור סידורים ומערכות למניעת מטרדים, כולל בור מפריד שומנים.
 8. אשפה: בעסקים להם אשפה רבה יידרש אישור התוכניות ע"י מחלקת שפ"ע לגבי סידורי פינוי אשפה, פירוט מתקני האשפה ודרך הוצאתם לרחוב.
 9. מידע מוקדם לכמות מיכלי האשפה והמחזור הדרושים לפי סוג עסק ניתן לקבל באגף ש.פ.ע.
 10. כל עסק חייב לעמוד ב"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" ובעל העסק נדרש בתוכנית העסק להחתים מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה – שאכן בוצעו בעסק כל הסידורים הנדרשים לאנשים עם מוגבלויות
  הנחיות להכנה והגשת תוכניות עסק

לצורך הכנת תוכנית יש לצרף לתוכנית העסק:

דף ריכוז נתונים לתוכנית

טבלת האישורים לתוכנית עסק

דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

יש לחבר את התוכנית על פי הסדר הבא:

דף ריכוז נתונים לתוכנית לרישיון עסק

טבלת האישורים לתוכנית עסק

תרשים סביבה

תרשים מגרש

תרשים העסק בקנה מידה כמפורט בהנחיות להכנת תוכנית עסק

חתכים

דגשים מיוחדים לתוכנית עסק

עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל: נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.

עסקי מזון ובתי אוכל: בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50 ולצרף פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל אגף רישוי עסקים יעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם של משרד הבריאות.

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" (במידה ונדרש עותקים נוספים יש להמציא).

הגשת תוכנית עסק לאישור
עם הכנת התכנית (לכל הפחות ברמה של תכנון ראשוני), יש להגיע לפגישה עם מהנדס הועדה המקומית ותברואן המועצה לצורך בדיקתה. במידת הצורך, אלו ינחו את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית