מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים?
העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.בקשה להחלפת בעלים שהם יורשים של בעלים קודמים, נדרשים להציג מסמכים נוספים לטופס הבקשה והם: 

  1. תעודת פטירה 
  2. צוואה שבו מציינים מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.
     

כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק
התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה עפ"י הקבוע במשרד הפנים.

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות
בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

  1. העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו. 
  2. העסק נתון בהליך משפטי או שניתן צו סגירה בבית משפט. 
  3. הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל. 

הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.

בדיקת הבקשה ואישורה לצורך המשך התהליך
רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.

אישור הבקשה בידי גופי הרישוי 
לאחר קליטת הבקשה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי, נותני האישורים הנדרשים על פי הצו וגורמים נוספים על פי הצורך.

מיהם הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק?
על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

הועדה המקומית גני תקווה

המחלקה לקידום ורישוי עסקים. 

אגף ש.פ.ע. מחלקת התברואה בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור. 

הווטרינר העירוני בהתאם לצורך

מחלקת הפיקוח בכל הנוגע להיבטים סביבתיים מפגעים רעש, זיהום אוויר, 

גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:
צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.. נותני האישור/גורמי הרישוי הינם גורמים ממשלתיים בהתאם לסוג העסק וסיווגו על פי פריטי הרישוי בחוק.


כיצד מתקבלות תשובות גופי הרישוי השונים?
תשובות גופי הרישוי השונים ישלחו באמצעות הדואר ודואר אלקטרוני.

ישנם 8 סוגי סטאטוס בקשה שונים של גופי הרישוי:
לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:

1. אישור: במידה וכל גורמי הרישוי מאשרים – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק

2. תנאים מוקדמים (סטאטוס "טיפול"): במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות תיקון הליקויים. עם הוכחת העמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון.

חשוב מאוד: יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע לגוף הרישוי ולקבל את אישורו. לאחר 30 יום עלול גוף הרישוי להודיע על סירובו למתן רישיון עקב אי מילוי הדרישות. את הדיווח על 
תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני ישירות לנותן האישור.

3. סירוב - במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב. אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב. סירוב עלול לגרור את בעל העסק לתביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלי רישיון ובמקרים של סכנה מיידית לבריאות,או בטחון ובטיחות הציבור יינתן צו סגירה לעסק. 

4. היתר זמני: רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).
רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

5. נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד. 

6. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם  תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית. 

7. הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק. 

8. הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

הזכות להשגה:

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו. 
השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.
לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני. 
רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת השגה לנותני האישור השונים יפורסמו בעתיד באתר האינטרנט ממשל זמין. 

פרטים והרחבה בנושא השגה מופיעים בתקנות רישוי עסקים פרק ד 2. 

היתר לשימוש חורג:
במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תוכנית המתאר המוטל על המקום (תב"ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול הועדה לתכנון ולבניה בגני תקווה במסגרת תהליך הרישוי, לבקשת בעל העסק.
דוגמאות למקרים המצריכים היתר שימוש חורג: הפיכת דירת מגורים למספרה, שינוי מבנה תעשייה למסעדה ועוד