מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

[הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך.]

הגדרות אזורי העיר, שימושים ומאפיינים, לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות המועצה המקומית" שלהלן,  מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.
 

בנין מגורים  – בנין המיועד למגורים בלבד.
מגורים עם חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות .
מע"ר – רחוב הנגב וסביבתו ושדרת התקוות וסביבותיה.
מרכז מסחרי שכונתי  – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
בגני תקווה מספר מרכזים שכונתיים (ראה מפה מצורפת): מרכז מסחרי כרמל,  מרכז מסחרי הגליל (מרכז סביון), מרכז מסחרי הרי יהודה 54,  מרכז מסחרי סמטת עין גנים, מרכז מסחרי הנגב,  מרכז מסחרי שכונה חדשה צפונית (בתכנון).
אזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  - עתידי

בעל עסק / יזם, לתשומת ליבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה המקומית כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות התוכנית המפורטת התקפה  ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" ו- "מדיניות המועצה המקומית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים"
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של גני תקווה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור: המשרד להגנת הסביבה; המשרד לביטחון הפנים  (משטרה); משרד הכלכלה (אגף בטיחות בעבודה); משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד הבריאות; משרד לביטחון הפנים (כבאות)


הקמת והפעלת עסק  "לא תאושר בתחומי המועצה המקומית"  או בשל העדר שטחי תעשייה ו/או בשל היעדר היתכנות על פי תוכניות החלות ביישוב.

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה המקומית

 

1.1

בית מרקחת 

 

 

בעל העסק יפנה  פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן ,  לאתר מאושר על פי כל דין, באמצעות מוביל  מורשה  לפי כל דין.
בעל העסק ישמור בעסק את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים לפחות ויציגם לנציגי הרשות ו/או לגורמי הרישוי על פי דרישה.

מותר בכל מקום בו מותר מסחר

1.2 א

ייצור תמרוקים

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם
 

 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי
 

 

 

 

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

 

 

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.
מכון שיזוף - בכל מקום בו מותר מסחר.

1.4 ב

מספרה

 

 

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב,  ו-1.6.

במידה ונדרש על פי חוק – בעל עסק  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.
 

מותר באזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

במידה ונדרש על פי חוק – בעל עסק  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.

 

מותר באזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  
 

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977,

 

במידה ונדרש על פי חוק – בעל עסק  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.


 

מותר באזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  

1.7

מעבדת שיניים

 

 

כל פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים לרבות פסולת המכילה כספית תפונה על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
 

2.1 א

גז  מילוי מכלים ומכליות

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.1 ב

גז  אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.1 ג

גז  מכירתו, חלוקתו

 

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מגז או ממכלי גז.

 

 

2.1 ד

גז  שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מגז או ממכלי גז.

 

 

2.1 ה

תיקון מכלי גז 
 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.1 ו

חניון למכליות גז 

 

 

חניית הרכבים תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מגז או ממכלי גז.

 

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית.– תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4. כמו כן, ההקמה תהיה בהתאם לכל תכנית אב ולתוכנית מקומית ובתיאום עם מהנדס המועצה.
 

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית.– תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4. כמו כן, ההקמה תהיה בהתאם לכל תכנית אב ולתוכנית מקומית ובתיאום עם מהנדס המועצה.
 

2.2 ג

שינוע דלק לסוגיו בצנרת

 

 

על פי תכנית מתאר ארצית ייעודית

2.2 ד

דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 

מותר רק לשימוש עצמי של עסק.

2.2 ה

מסופי דלק

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.2 ז

חניון למכליות דלק

 

 

חניית מכליות דלק תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מדלק.


 

 

2.2 ח

שינוע דלק לסוגיו במכליות

 

חניית מכליות דלק בתום יום עבודה  תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מדלק.
 


 

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון


 

מותרת רק אחסנה בשקים סגורים לצורך מכירה למנגלים.

 

פחם אבן - לא יאושר בתחומי המועצה המקומית .
פחם עץ – הכנה ועיבוד לא יאושרו בתחומי המועצה המקומית .
 

2.4

תחנת כוח

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.

3.2 ב

בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה.

 

חנויות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר

3.2 ו

מספרה לבעלי חיים

 

 

בכל מקום בו מותר מסחר

3.2 ח

עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  ייצורם, אריזתם, אחסונם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

 

בכל מקום שמותר בו מסחר כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה, למעט מע"ר ומגורים עם חזית מסחרית.
 

3.5 א

מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבודו

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

המזון יובל ברכבים נקיים וייעודיים להובלת מזון לבע"ח.

המזון יאוחסן בתוך כותלי העסק במקום מוצל וקריר בטמפ' שנקבעה ע"י היצרן.

לא יוחזק מזון תחת כיפת השמיים.

המזון יוחזק/ יימכר אריזות סגורות ואטומות כולל תוית יצרן/ יבואן בעברית, תוקף לשימוש ואישור משרד הבריאות.

לא יימכרו שקים פתוחים ו/או קרועים.

המזון יוחזק על גבי מדפים בהגבהה של 30 ס"מ מהרצפה .

לא יוחזק/יימכר מזון שפג תוקפו.

מקור המזון יהיה ממפעלים בעלי רישיון בלבד.

חומרי הדברה וניקיון יוחזקו באזור נפרד ולא בצמוד למזון.

במקום תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך באופן שלא יסכן את המזון במקום.

תיעוד ההדברה ישמר לתקופה של שנה.

אחסון מזון בחנויות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר

3.6 א

פסדים איסופם, הובלתם
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.

3.6 ב

פסדים עיבודם
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.

3.6 ג

פסדים מכירתם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות ייצורם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות אחסונם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

.

4.1 א

ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע..

4.1 ג

מדגרה
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

4.1 ד

הובלת ביצים לתחנת מיון

 

חניית רכבי העבודה, בתום שעות העבודה, תתבצע במקום  שיאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי, שטוף ואינו גורם למטרדי ריח.
 

 

4.2 א

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8 לרבות משלוח מזון

 

 

פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. יאסר שימוש בפחמים.

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, ייתכן ויידרש להתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ומניעת ריחות,
מפריד שומן
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה על פי דין בלבד. בעל העסק ישמור אישורי פינוי וקליטה בעסק למשך שנתיים ויציגם למועצה על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש
בעל העסק  יתקין בשטח העסק, על פי הנחיות המועצה, מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו למועצה, על פי דרישה.

במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי:
בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.
 


 

מותר במגורים עם חזית מסחרית, מע"ר,  באזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  ובכל המרכזים המסחריים השכונתיים.

 

4.2 ב

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8 לרבות משלוח מזון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. יאסר שימוש בפחמים.

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, ייתכן ויידרש להתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ומניעת ריחות,
מפריד שומן
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה על פי דין בלבד. בעל העסק ישמור אישורי פינוי וקליטה בעסק למשך שנתיים ויציגם למועצה על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש
בעל העסק  יתקין בשטח העסק, על פי הנחיות המועצה, מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו למועצה, על פי דרישה.

במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי:
בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.


 

מותר במגורים עם חזית מסחרית, מע"ר,  באזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  ובכל המרכזים המסחריים השכונתיים.
 

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'

 

פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. יאסר שימוש בפחמים.

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, ייתכן ויידרש להתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ומניעת ריחות,
מפריד שומן
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה על פי דין בלבד. בעל העסק ישמור אישורי פינוי וקליטה בעסק למשך שנתיים ויציגם למועצה על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש
בעל העסק  יתקין בשטח העסק, על פי הנחיות המועצה, מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו למועצה, על פי דרישה.

במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי:
בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.


 

מותר במגורים עם חזית מסחרית, מע"ר,  באזור מסחר ותעסוקה – גוש 6716  ובכל המרכזים המסחריים השכונתיים.
 

4.3 א

בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.3 ב

בית קירור למזון אחר ומרכיביו

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם פירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם פירוקם, עיבודם, גירומם- ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.5 ב

הובלת חלב גולמי
 

חניית המכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי, שטוף ואינו גורם למטרדי ריח.
 

 

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם אחסונו

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הובלתו, הפצתו או חלוקתו
 

חניית המכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

 

 

 

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

4.7 א

קיוסק


 

 

מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

 

 

מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.
לעסק תהיה פרשה טכנית ותוכנית עסק מאושרת על ידי הרופא הווטרינר העירוני ומשרד הבריאות. העסק והפעילות בו יותאמו לתוכנית העסק ולפרשה הטכנית המאושרות.
העסק יעמוד בכל האמור בהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים, על כל עדכוניהם.
 

מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. יאסר שימוש בפחמים.

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, ייתכן ויידרש להתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ומניעת ריחות,
מפריד שומן
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה על פי דין בלבד. בעל העסק ישמור אישורי פינוי וקליטה בעסק למשך שנתיים ויציגם למועצה על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש
בעל העסק  יתקין בשטח העסק, על פי הנחיות המועצה, מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו למועצה, על פי דרישה.

במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי:
בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.
 


 

מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים

4.8

משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

 

מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים.

 

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.


 

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה

 

 

בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון, אלא רק באתר מורשה על פי כל דין.
בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. לא יינתן אישור לאחסון כלי אצירה בשטח ציבורי.

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות.

5.1 ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

 

 

יותר רק אתר לטיפול בגזם על פי החלטה ואישור של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות

 

 

שטיפת המכליות תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

חניית המכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

הנחיות יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק.

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

הנחיות יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק.

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

 

מכבסה, ניקוי יבש  - מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים.

מכבסה - לא יאושר בתחומי המועצה המקומית

 

 

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם
 

 

 

 

 

 

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 

 

6.8 א

ניהול קניון

 

בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל מכבש לקרטונים, דחסן לפסולת מעורבת  וכלי אצירה לפסולת אריזות .

בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת: נייר, בקבוקים ופחיות, ואורגנית, המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי  אגף תפעול, פקוח ואיכות סביבה.
הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים, לרבות הצורך במכולת דחס לאשפה יבשה, מכבש לקרטונים וחדרי אשפה ייעודיים, בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי הרשות, בהתחשב בכמות מקומות למבקרים.
 

 

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

הנחיות יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק.

 

6.9 א

רוכלות מזון

 

 

בכפוף לכל האמור בסעיף 8 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

 

בכפוף לכל האמור בסעיף 8 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
 

6.9 ג

רוכלות אחרת

 

בכפוף לכל האמור בסעיף 8 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
 

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
 

 

 

6.13

אולפן הקלטות אודיו

 


 

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

רק על פי תב"ע ייעודית

 

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

רק על פי תב"ע ייעודית


 

7.1 ג

בית אבות -מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[1],  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

 

רק על פי תב"ע ייעודית


 

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום
 

 

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 

 

 

 

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
 

 

מותר בשב"צ ואזור המיועד לנופש וספורט.

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

 

מותר בשב"צ ואזור המיועד לנופש וספורט.
 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

 

 

7.4 ד

מקווה

 

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.

 

7.5

מכון כושר

 

 

מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים.

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם
 

 


חל איסור על משחקים בהם מעורבים הימורים והפעלת מכונות מזל

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 

 

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון
 

 

 

7.7 ג

קרקס

 

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
 

 

רק על פי תב"ע ייעודית

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

7.7 ו

דיסקוטק

 

 

 

בעל העסק לא יפעיל את העסק אלא בהתאם להיתר שיקבל מהרשות לגבי שעות ההפעלה המותרות.

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית",  כפי שמפורט במסמך "מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה" ( קישור)
במידה ויתקבלו תלונות בנוגע למטרדי רעש או רעש בלתי סביר, יידרש בעל העסק להגיש למחלקת קידום ורישוי עסקים, חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועות, שמערכת ההגברה הקולית של העסק, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות תקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. מחלקת קידום ורישוי עסקים רשאי לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת.
 

בכל אזור שבו מותר מסחר ובתנאי שיישמר מרחק 150 מטר ממגורים.

 

 

 

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

 

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
להפעלת העסק נדרש אישור וטרינר רשותי  והיתר מופע .

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

7.7 י

יריד מזון

 

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

 

רק על פי תב"ע ייעודית

7.8 א

קייטנה

 

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 

 

7.8 ב

מחנה נוער

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 

 

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

 

 

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה.

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
 במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .

מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק באופן שהעסק  יעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
המפריד יתופעל ויתוחזק על פי הוראות היצרן וירוקן בתדירות באופן   שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.

השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון  ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה .
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.10 ב

לונה פארק

 

 

בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 

בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
 

חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

 

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
 

חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
 

חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 

 

בהתאם לתב"ע פרטנית.

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

8.6 ב

חניון בתשלום,

או חניון  המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500  מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז
 

מערכת האוורור בחניון סגור או מעורב, תהיה בעלת יכולת החלפת אויר של 8 החלפות אויר בשעה, עבור כל מפלס סגור  בחניון.
 

 

8.6 ג

רחיצת  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

 

על העסק לעמוד בתקנות המים(כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים,( התשס"א 2001-.

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר

 

 

על פי תב"ע ייעודית

8.7 א

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים מכירתם, אחסונם

בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לטיפול ופינוי פסולת  מהעסק.
 

בכל מקום בו מותר מסחר

8.7 ב

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים פירוקם מהרכב

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

 

המועצה לא תאשר פתיחת עסקים לפי פריט רישוי זה בתחומה וזאת בגלל העדר אזורי מלאכה בתחום המועצה , וכן בשל העדר שטחי חנייה ושטחים תפעולים בתחום המועצה לעסקים מסוג זה.
 

8.9 ב

חשמלאות

 

המועצה לא תאשר פתיחת עסקים לפי פריט רישוי זה בתחומה וזאת בגלל העדר אזורי מלאכה בתחום המועצה , וכן בשל העדר שטחי חנייה ושטחים תפעולים בתחום המועצה לעסקים מסוג זה.
 

8.9 ד

תיקון תקרים

 

המועצה לא תאשר פתיחת עסקים לפי פריט רישוי זה בתחומה וזאת בגלל העדר אזורי מלאכה בתחום המועצה , וכן בשל העדר שטחי חנייה ושטחים תפעולים בתחום המועצה לעסקים מסוג זה.

8.9 ו

טיפול אחר ברכב

  

9.1 א

כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

 

 

9.1 ב

מטווח ירי

 

בעל העסק  יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש .
-פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.

מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.

פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993

 

יאושר אך ורק מטווח סגור במרכזים מסחריים

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת ייצורם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

 

 

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

מגרסה ניידת -
מגרסה תוצב אך ורק באתר הבנייה אותו היא משרתת ולאורך תקופת הבנייה באתר, בלבד.

חומר שנגרס על ידי מגרסה ניידת יהיה ל"שימוש עצמי" בלבד, באתר הבנייה בו מוצבת המגרסה.

אין לבצע שינוע של חומר גרוס אל מחוץ לאתר הבנייה.

חל איסור מוחלט על בצוע פעולות של חציבה, כרייה וגריסה (למעט מגרסה ניידת) בתחומי המועצה.

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה
 

 

 

10.4 א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.4 ב

גזירה, תפירה

 

בכל מקום בו מותר מסחר

 

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.6 ב

דשנים – אחסונם

 

 

 

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי
 

חל איסור על אחסון חומרי הגלם בערימות פתוחות.

מותר באזורי מסחר אך ורק מכירה של אריזות סגורות

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

 

בעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי.

בכל מקום שמותר בו מסחר למעט מע"ר ומגורים עם חזית מסחרית.

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 

תנאים יינתנו בהתאם לעיסוק הספציפי של העסק.

 

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - אחסונם 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - איסופם, שינועם 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.10 ו

טיפול בפסולת חומרים מסוכנים

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם 
 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.13

מרפדייה 

 

בכל מקום בו מותר מסחר

 

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב 

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.14 ג

מסגריה 

 

 

 

 

10.14ד

ייצור שלטים 

 

 

 

 

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

10.16 ג

עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 

 

 

 

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.

 

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.