4.2 בית אוכל

פריט 4.2 א' - מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה המקומית (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

  • מגורים בלבד – אזור המיועד למגורים בלבד.
  • מגורים עם חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות.
  • מע"ר – רחוב הנגב וסביבתו ושדרת התקוות וסביבותיה.
  • מרכז מסחרי שכונתי  – אזור המיועד למסחר קמעונאי. בגני תקווה מספר מרכזים שכונתיים (ראה מפה מצורפת): מרכז מסחרי כרמל,  מרכז מסחרי הגליל (מרכז סביון), מרכז מסחרי הרי יהודה 54,  מרכז מסחרי סמטת עין גנים, מרכז מסחרי הנגב,  מרכז מסחרי שכונה חדשה צפונית (בתכנון).

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות התוכנית המפורטת התקפה  ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
4.2 א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום פעולות של קלייה, אפייה , טיגון צלייה וכדומה יבוצעו רק בתנורים המופעלים ע"י חשמל או גז בלבד. יאסר שימוש בפחמים. מותר בכל המרכזים המסחריים השכונתיים. מותר גם אזור תעשייה ומסחר.
    בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מאגף תפעול, פקוח ואיכות סביבה, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ומניעת ריחות, על פי העקרונות המופיעים במסמך "טיפול בזיהום אוויר וריחות מעסקי מזון" (לחץ לקישור)  במקומות אחרים – רק בתיאום ואישור המועצה
    מפריד שומן
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (קישור).
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה על פי דין בלבד. בעל העסק ישמור אישורי פינוי   וקליטה בעסק למשך 2 שנים, יעבירם לידי תאגיד מי תקווה ויציגם לאגף תפעול, פקוח ואיכות סביבה, על פי דרישה.
 
    טיפול בשמן מאכל משומש
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו לאגף תפעול, פקוח ואיכות סביבה,על פי דרישה.
במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: בעל עסק יעמוד בכל האמור בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים – דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר.
    מניעת רעש
השמעת מוזיקה בעסק תעמוד בכל האמור ב- חוק עזר לגני תקווה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000, פרק י"ד: מניעת רעש, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 ובתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 ובכל דין רלבנטי אחר ובכל מקרה חל איסור על השמעת רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא מחוץ למבנה העסק, וכן הוצאת רמקולים מחוץ למבנה העסק.
 
   

הוצאת שולחנות וכסאות וקירוי חורף
סגירות חורף יתבצעו רק בכפוף להיתר מראש המועצה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ובהתאם לעקרונות המרחביים שיפורסמו בנושא (טרם פורסם).
הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק תתבצע על פי האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת שולחנות וכסאות וחפץ אחר ברחוב" ותהיה כרוכה בהגשת בקשה להיתר ובחתימה על המסמך "כתב התחייבות בעניין היתר להעמדת שולחנות וכסאות ברחוב"  ועמידה בכל הדרישות המופיעות בו (צרף קישור).
הוצאת סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, מהעסק לשטח הציבורי תתבצע על פי האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת שולחנות וכסאות וחפץ אחר ברחוב" ותתבצע רק לאחר הגשת טופס "בקשה להוצאת חפצים וסחורות מחוץ לעסק" וקבלת אישור לבקשה.

יובהר בזאת כי הוצאה והעמדה של: שולחנות וכסאות ו/או  סחורה ו/או מכונות, מחוץ לעסק, תעשה באופן שלא יגרום נזק לרחוב ו/או יפריע לנקיון הרחוב ולתנועת הציבור בו.

פריקה וטעינה של סחורה מכלי רכב, לעסק, תעשה על פי התימרור במקומות המותרים על פי דין.

    פסולת
בעל העסק יציב בשטח בית האוכל מיכלי אצירה לפסולת במספר ובנפח כפי שנדרש במסמך "אוגדן הנחיות לתכנון  מערך אשפה" – פרק "מסעדות, בתי קפה, חדרי אוכל וכו" (קישור)