נוהל מתן תמיכות

נוהל מתן תמיכות של משרד הפנים ותבחינים למתן תמיכות אשר אושרו במליאת המועצה מידי שנה, נועדו להסדיר מתן תמיכות מאת הרשות המקומית לגופים שונים הפועלים שלא למטרה של עשיית רווחים בתחום הרשות.

סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  • חינוך
  • דת
  • חינוך בלתי פורמאלי (תנועות נוער)
  • עמותות המעניקות שירותים חיוניים לקהילה ולטובת הציבור.

התמיכות ניתנות בהתאם לתקציבה המאושר של המועצה, לצורך מימון הפעילות השוטפת או לצורך פיתוח, בניה ושיפוץ של המבנה בו מתקיימת הפעילות (ובלבד שמדובר במבנה שאינו בבעלות המועצה).

* לעיונכם - חוזר מנכ"ל של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.

לעיון  בתבחינים למתן תמיכות לשנת 2022

אופן הגשת הבקשה לתמיכה

את הבקשה לתמיכה יש להגיש מידי שנה, באמצעות טופס בקשה, בהתאם לנוהל ולמועדים שתפרסם המועצה בעיתונות ובאתר המועצה.

להורדת טופס בקשה לקבלת תמיכה 

 *בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים, החתימות  והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון.

* המועצה אינה מתחייבת כי יקבע תקציב תמיכות לשנה מסוימת, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

 

הגשת בקשה לשנת 2021 ניתן להגיש עד ליום 28.2.2022 בשעה 12:00 לגב' ענת עדני באגף הגזברות במועצה.

טלפון : 03-5310819

למייל: anata@gantik.org.il

 

פרוטוקולים של ועדת תמיכות