מקבלי שכר הגבוה

1. מנכ"ל
2. מהנדס
3. מבקר
4. גזבר
5. יועמ"ש
6. מנהל אגף רווחה