The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר היעדר חובות

אישור בדבר העדר חובות יונפק לאחר שהמועצה בדקה כי אין למבקש חובות ארנונה,היטלים אגרות בגין הנכס לגביו מבוקש האישור ולאחר שהוועדה המקומית וידאה כי אין בגין הנכס חובות היטל השבחה.

( עקב מעבר למערכת החדשה יתכנו עיכובים בלוחות הזמנים, עמכם הסליחה ) 

את התעודה בדבר העדר חובות רשאי להזמין:

  • בעל הנכס
  • מיופה כח

ככל הניתן, משך הטיפול בבקשה שתוגש יהיה כדלהלן:

סוג בקשה

משך הטיפול

בקשות לצורך אישורי משכנתא ובקשות לדירות בבתים משותפים (למעט דירות גן, גג, דופלקס ודירות עם חריגות בנייה)

 

עד 10 ימי עבודה*

בקשות בגין מקרקעין פנויים, בתים פרטיים ודירות גן, גג, דופלקס ודירות עם חריגות בנייה בבתים משותפים

עד 30 ימי עבודה*

נא הקפידו לצרף את כל הצרופות הנדרשות,
משך הטיפול יספר מעת קבלת אישור כי כל הטפסים שהוזנו הינם תקינים.
בקשה שהיו חסרות בה צרופות תסגר     
ותתבקשו להגיש את הקשה בשנית במלואה!

לצורך קבלת תעודה בדבר העדר חובות, על מבקש התעודה לוודא מול מחלקת הגבייה כי שולמו כל החובות למועצה בגין הנכס ובכלל זה כי שולמו תשלומי ארנונה לתקופה של 3 חודשים עוקבים למועד הגשת הבקשה.

לבקשה להנפקת התעודה יצורפו המסמכים הבאים, בהתאם לסוג הבקשה/ עסקה:


תיאור הנכס

פרטי המבקש

 

סיבת הבקשה

 

 

 

ידוע לי כי לצורך מתן האישור לרשם המקרקעין בודקת הרשות המקומית האם שולמו כל התשלומים הנדרשים בגין הנכס, וכי בדיקה זו נעשית, בין השאר, על סמך תיאור הנכס שפורט על-ידי לעיל והיתרי הבנייה שהוצאו בגין הנכס. אשר על כן, הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי בבקשה זו לעיל הינם נכונים.

Browser not supported

וראיה באתי על החתום

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 
 
 
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH