The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

בקשה לקבלת מידע(R.F.I) להציע מערכת לקידום מעורבות תושבים, ניהול והפעלת הקהילות השונות להפיכתם מקהל לקהילה במועצה המקומית שבגני תקווה

בקשה לקבלת מידע(R.F.I) להציע מערכת לקידום מעורבות תושבים, ניהול והפעלת הקהילות השונות להפיכתם מקהל לקהילה במועצה המקומית שבגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/08/2020

בקשה לקבלת מידע (R.F.I)

המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") מבקשת לקבל מידע מגופים המסוגלים ומעוניינים להציע מערכת לקידום מעורבות תושבים, ניהול והפעלת הקהילות השונות להפיכתם מקהל לקהילה במועצה המקומית שבגני תקווה (להלן: "הבקשה").

ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה ולקבל מסמכיה במשרדי המועצה ברחוב הגליל 48, גני תקווה (קומה ב' אצל קניין המועצה), ובאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.ganeytikva.org.il/

בקשה זו מהווה שלב ראשון של איסוף מידע והיא אינה בגדר מכרז פומבי ו/או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של המועצה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו, או לפעול בכל הליך אחר. בדומה, אין בהיענות לבקשה זו כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף לעניין מכרז כאמור.

את טופס המענה לבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ידנית במעטפה סגורה, עליה יירשם "מענה לבקשה לקבלת מידע(R.F.I)  בעניין פתרון למערכת לקידום מעורבות תושבים, ניהול והפעלת הקהילות השונות להפיכתם מקהל לקהילה במועצה במקומית גני תקווה", ולמסור במשרדי המועצה המצויים רחוב הגליל 48 גני תקווה, קומה ב', לידי אמיר בושארי/חופית צמח ישראל,  וזאת לא יאוחר מיום 9.8.20.

RFI מערכת לקידום מעורבות תושבים, ניהול והפעלת הקהילות השונות להפיכתם מקהל לקהילה.pdf

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH