The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות למתן חסות לאירוע – "מרוץ גני תקווה מס' 2"

הזמנה להציע הצעות למתן חסות לאירוע – "מרוץ גני תקווה מס' 2"

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 05/04/2019

המועצה המקומית גני תקווה (להלן "המועצה") פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות למתן חסות לאירוע - למרוץ גני תקווה מס' 2 שיתקיים בתאריך 5.4.19 (להלן: "האירוע").
תמורה למתן החסות, המועצה תפרסם את לוגו נותן החסות בפרסומי האירוע, תציין את שם נותן החסות במהלך האירוע ותאפשר לו להעמיד במקום האירוע שילוט פרסומי הנושא את שמו כמו גם לחלק חומר פרסומי לבאי האירוע, הכל בהתאם לסכום החסות שיינתן וכמפורט בהמשך.
 

רשאים להעניק חסות לאירוע, גופים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. עוסק מורשה/מלכ"ר/בעל אישור על רישום אחר בפנקסי מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור (או פטור מכך) מטעם פקיד השומה.
  2. ממי שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  3. המי שהוא ו/או מנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועומד בעבירות פליליות במהלך חמש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למתן חסות. 

המציעים יציינו בהצעותיהם את סכום החסות המוצע על ידם מתוך שתי האפשרויות הבאות:

  1. חסות בסכום של 25,000 ₪  - יובהר כי חסות זו תקנה את הזכות להכנסת לוגו בפרסומי האירוע וכן ציון שם נותן החסות במהלך האירוע.
  2. חסות בסכום של 30,000  ₪ - יובהר כי חסות זו תקנה את הזכות להכנסת לוגו בפרסומי האירוע וכן ציון שם נותן החסות במהלך האירוע וכן להעמדת רול אפ במקום האירוע והעמדת דוכן לצורך חלוקת חומר פרסומי לבאי האירוע.     

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל ל: adass@gantik.org.il, עד ליום 1.2.19
ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות משפטית, טלפון ופקס.
מובהר בזאת, כי לפונים למתן חסות במסגרת פנייה זו, לא תוענק כל בלעדיות על מתן החסות וכי המועצה תהא רשאית לקבל חסויות מגורמים נוספים, הכול לפי שיקול דעתה.
כן יובהר כי לא תינתן חשיפה לנושאים לא מוסריים כגון אלכוהול, סיגריות וכיוצ“ב.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים מכירת תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
בברכה
המועצה המקומית גני תקווה

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH