The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא למתן שירות לרווחת הציבור ללא עלות

קול קורא למתן שירות לרווחת הציבור ללא עלות

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

קול קורא למתן שירות לרווחת הציבור ללא עלות

המועצה המקומית גני תקווה מזמינה ארגונים/עמותות/אנשים פרטיים לתת לתושבי גני תקווה שירותים שונים לרווחת הציבור ובכלל זה, הפעלת יוזמות, קיום הרצאות/סדנאות וכיו״ב במגוון של נושאים.

המציעים יספקו את השירות ללא עלות עבור תושבי גני תקווה והמועצה תספק את המקום ואת הפרסום עבור אותו שירות.

על המציעים להגיש הצעה מסודרת עם פרטי היוזמה/הסדנא/ההרצאה וכיו״ב המוצעת על ידם.

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות משפטית, טלפון, מייל ופקס.

ההצעות יבחנו על ידי גורמים מקצועיים במועצה כאשר יובהר שהמועצה תהא רשאית לקבל/לדחות ההצעות, בין היתר, בשים לב לתכנים המועברים וצרכי המועצה והיישוב.

מובהר כי המועצה תהא רשאית להתקשר גם עם גורמים אחרים להעברת יוזמות/הרצאות/סדנאות וכיו״ב ללא עלות, הכל לפי שיקול דעתה.

כן יובהר כי לא תינתן חשיפה לנושאים לא מוסריים כגון אלכוהול, סיגריות וכיוצ“ב.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, לפרסם הזמנה חדשה או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

לפרטים:

מאיה קוסשוילי
מנהלת מחלקת קשרי קהילה והתנדבות והיועצת לקידום נשים ושוויון מגדרי
050-8885642
חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH