The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא למתן הצעות להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

קול קורא למתן הצעות להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

 

קול קורא למתן הצעות להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

המועצה המקומית גני תקווה מזמינה גופים המעוניינים להציע הצעות לקבלת זכות שימוש במקומות חניה קבועים ומסומנים ברחבי היישוב גני תקווה לטובת הפעלת פרויקט רכב שיתופי להשכרה קצרת מועד, לרווחת תושבי המועצה .

הפיילוט יהא לתקופה של שנה, במסגרתו תעמיד המועצה 3 מקומות חניה קבועים ברחבי היישוב לטובת הפרויקט, כולל סימונם וצביעתם.

מובהר בזאת כי מדובר בפרויקט "פיילוט" ולכן המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, הכל כאמור במסמכי הקול קורא.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH