The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא ליקרי/ת הישוב!

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2022

קול קורא ליקיר/ת הישוב! 

 

 

להגשת מועמדות:

1
תקנון לבחירת יקיר/ת היישוב גני תקווה
2
טופס להצעת מועמד/ת לקבלת התואר יקיר גני תקווה לשנת תשפ"ג 2022
3
פרטי הממליץ/ה (*מועמד אינו יכול להמליץ על עצמו או על קרוב משפחה מדרגה ראשונה)
4
יש לצרף:

תקנון לבחירת יקיר/ת היישוב גני תקווה

המועצה המקומית גני תקווה תעניק אחת לשנה תואר "יקיר/ת היישוב" בטקס מיוחד שיערך במעמד ראש היישוב וחברי מועצה, לתושבי היישוב שתרמו תרומה משמעותית לקידום היישוב גני תקווה והתפתחותה, או לחברה בכלל.

התואר יוענק בכל שנה לעד 5 נשים וגברים, ואולם הוועדה רשאית להעניק את התואר למספר רב יותר של אנשים במקרים מיוחדים בהם תראה צורך בכך.

בבחירת המועמדות/ים הזכאים לקבלת תואר יקיר/ת היישוב, הועדה תתחשב בתחומי עשייה שונים ותשאף לתת ייצוג הולם לשני המינים. במניין השיקולים; המרקם המיוחד של אוכלוסיית היישוב וגיוון תחומי העשייה של המועמדות/ים ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה וכיו"ב.

בחירת המועמדות/ים תעשה בהתאם לתנאי הסף והמאפיינים הבאים:

תנאי סף מצטברים

 1. תושב/ת היישוב גני תקווה לפחות 10 שנים רצופות
 2. מעל גיל 60
 3. לא הורשע/ה בעבירה שיש עימה קלון
 4. התואר יינתן לתושב/ת בחייו/ה
 5. התואר יוענק למועמד/ת שפעל/ה פעולה ציבורית מתמשכת ותרם/ה במעשיו/ה תרומה משמעותית וייחודית לחיי היישוב ולמורשתה, או להתפתחות ושגשוגה של הקהילה בגני תקווה, בתחום כלשהו מתחומי החיים והיצירה, ואשר פועלו/ה מהווה סמל ומופת לרבים, או לתושב/ת היישוב אשר תרם/ה תרומה משמעותית לכלל החברה בישראל בתחום הרפואה, הספורט, התרבות, האומנות, הכלכלה או המחקר.

אופן הגשת מועמדות:

 1. כל אדם, קבוצה, או ישות משפטית, גם אם כתובתו הרשומה הינה מחוץ לעיר, יכול להמליץ על מועמד/ת העומד/ת בקריטריונים לקבלת תואר יקיר/ת היישוב.
 2. אין להגיש תאגידים כמועמדות/ים לתואר יקיר/ת היישוב.
 3. המלצה על מועמד/ת לקבלת התואר, תעשה באמצעות טופס הגשת מועמדות לתואר יקיר/ת היישוב תוך פירוט פועלו/ה של המועמד/ת ובצירוף 3 המלצות בכתב לפחות מגורמים שונים שאינם בני משפחתו/ה של המועמד/ת.

אם ההמלצה מסתמכת על דברים שנכתבו / פורסמו על ידי המועמד/ת (ספרים, מאמרים, הרצאות, יצירות אומנות וכיו"ב), רצוי לצרף להצעה עותק או אסמכתא אחרת לאותם פרסומים.

נוהל הבחירה:

 1. יקיר/ת היישוב י/תבחר על ידי ועדה מיוחדת שתמנה עד 9 חברים (עובדי מועצה ונציגי ציבור) אשר ימונו בהמלצת ראש היישוב. בתור ראש הועדה יכהן ראש המועצה או מועמד/ת אחר שיומלץ על ידי ראש המועצה.
 2. הועדה תתכנס ותדון בבקשות שיוגשו אליה.
 3. ישיבת הועדה תתקיים בכפוף להימצאות 4 חברים לפחות מבין חברי הועדה.
 4. דיוני הועדה יהיו חסויים בכדי לשמור על כבודם של המועמדות/ים.
 5. החלטות הועדה יתקבלו ברוב רגיל. במקרה של שוויון יהיה ליו"ר הועדה קול נוסף.
 6. המלצות ועדת יקיר/ת היישוב יובאו לאישור מליאת המועצה. החלטות מליאת המועצה תתקבל ברוב רגיל.
 7. שמות המועמדות/ים יפורסמו אך ורק לאחר שיאושרו על ידי מליאת המועצה.
 8. לאחר שהמלצות הוועדה יקבלו את אישור מליאת המועצה, תשלח הודעה בכתב למועמדים.
 9. אם נפטר/ה מועמד/ת ממועד אישור ההמלצה על ידי מליאת המועצה ועד מועד הענקת התארים, תקבל משפחתו/ה את התואר במקומו/ה.
 10. תואר יקיר/ת היישוב לא יוענק יותר מפעם אחת לאותו/ה מועמד/ת
 11. היה ודחתה הועדה את ההמלצה על מועמד/ת, היא תוכל לשוב ולדון בבקשה חוזרת רק בחלוף שנה ממועד הדיון הראשון ובכפוף להגשת המלצות נוספות.

פרסום

 1. הועדה תפרסם אחת לשנה מודעה בעיתונות המקומית וברשתות החברתיות המזמינה את הציבור להמליץ על מועמד/ת לתואר יקיר/ת היישוב. כן ימסרו פרטים נוספים כפי שתמצא הועדה לנכון.
 2. טופס הגשת מועמד/ות יהיה זמין באתר האינטרנט של המועצה.
 3. מועד הענקת התארים, מיקומו ושמות הזוכים בתואר "יקיר/ת היישוב" יפורסמו על ידי המועצה.

פרטי המועמד/ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתי המלצות לפחות ומסמכים אחרים התומכים בהצעה

מועד הגשה אחרון – 24.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

תקנון לבחירת יקיר/ת היישוב גני תקווה

המועצה המקומית גני תקווה תעניק אחת לשנה תואר "יקיר/ת היישוב" בטקס מיוחד שיערך במעמד ראש היישוב וחברי מועצה, לתושבי היישוב שתרמו תרומה משמעותית לקידום היישוב גני תקווה והתפתחותה, או לחברה בכלל.


התואר יוענק בכל שנה לעד 5 נשים וגברים, ואולם הוועדה רשאית להעניק את התואר למספר רב יותר של אנשים במקרים מיוחדים בהם תראה צורך בכך.

 

בבחירת המועמדות/ים הזכאים לקבלת תואר יקיר/ת היישוב, הועדה תתחשב בתחומי עשייה שונים ותשאף לתת ייצוג הולם לשני המינים. במניין השיקולים; המרקם המיוחד של אוכלוסיית היישוב וגיוון תחומי העשייה של המועמדות/ים ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה וכיו"ב.

בחירת המועמדות/ים תעשה בהתאם לתנאי הסף והמאפיינים הבאים:
תנאי סף מצטברים:

 1. תושב/ת היישוב גני תקווה לפחות 10 שנים רצופות
 2. מעל גיל 60
 3. לא הורשע/ה בעבירה שיש עימה קלון
 4. התואר יינתן לתושב/ת בחייו/ה
 5. התואר יוענק למועמד/ת שפעל/ה פעולה ציבורית מתמשכת ותרם/ה במעשיו/ה תרומה משמעותית וייחודית לחיי היישוב ולמורשתה, או להתפתחות ושגשוגה של הקהילה בגני תקווה, בתחום כלשהו מתחומי החיים והיצירה, ואשר פועלו/ה מהווה סמל ומופת לרבים, או לתושב/ת היישוב אשר תרם/ה תרומה משמעותית לכלל החברה בישראל בתחום הרפואה, הספורט, התרבות, האומנות, הכלכלה או המחקר.

אופן הגשת מועמדות:

 1. כל אדם, קבוצה, או ישות משפטית, גם אם כתובתו הרשומה הינה מחוץ לעיר, יכול להמליץ על מועמד/ת העומד/ת בקריטריונים לקבלת תואר יקיר/ת היישוב.
 2. אין להגיש תאגידים כמועמדות/ים לתואר יקיר/ת היישוב.
 3. המלצה על מועמד/ת לקבלת התואר, תעשה באמצעות טופס הגשת מועמדות לתואר יקיר/ת היישוב תוך פירוט פועלו/ה של המועמד/ת ובצירוף 3 המלצות בכתב לפחות מגורמים שונים שאינם בני משפחתו/ה של המועמד/ת. אם ההמלצה מסתמכת על דברים שנכתבו / פורסמו על ידי המועמד/ת (ספרים, מאמרים, הרצאות, יצירות אומנות וכיו"ב), רצוי לצרף להצעה עותק או אסמכתא אחרת לאותם פרסומים.
 4. מועד הגשה אחרון: 21.08.2022

יקיר העיר, יקיר הישוב, יקירת יקיר הישוב יקיר העיר מכרז קול קורא

פלאייר פרסומי להגשת קול קורא

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH