The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

קול קורא למתן חסות ראשית וחסויות משניות עבור אירוע האקתון וכן הזמנה להציע הצעות לליווי (מנטורינג) לקבוצות במסגרת האירוע

קול קורא למתן חסות ראשית וחסויות משניות עבור אירוע האקתון וכן הזמנה להציע הצעות לליווי (מנטורינג) לקבוצות במסגרת האירוע

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2023

 

המועצה המקומית גני תקווה מקיימת לראשונה האקתון תחבורה שיתקיים בימים 16-17.2.2023 בגני תקווה, ופונה בזאת בבקשה לקבלת חסות ראשית וחסויות משניות לאירוע, כמפורט במסמך זה (להלן: "האירוע").

 

בתמורה למתן החסות, המועצה תפרסם את לוגו נותן החסות בפרסומי האירוע, תציין את שם נותן החסות במהלך האירוע ותאפשר לו להעמיד במקום האירוע שילוט פרסומי ו/או דוכן הנושא את שמו כולל הצגת אמצעים כמו גם לחלק חומר פרסומי לבאי האירוע, שיפוט באירוע והנחיה (מנטורינג) של המשתתפים, הכל בהתאם לסוג וסכום החסות וכמפורט בהמשך.

 

מהות האירוע:

גני תקווה מוכרת כיישוב בפיתוח מואץ אשר קלט בעשור האחרון אלפי משפחות חדשות, ממוקם בלב בקעת אונו, בין קריית אונו, סביון וכפר מעש – מה שיוצר פקקים ועומסי תנועה קשים בשל היעדר תשתית כבישים ותחבורה הולמים.

לאור המצב החליטה המועצה המקומית גני תקווה ליזום פעילות האקתון נושאת פרסים ביישוב, במטרה לעודד יזמות בקרב תושבים אשר יחולקו לקבוצות חשיבה ועבודה וינסו למצוא פתרונות יצירתיים למצב התחבורה.

הקבוצות ילוו לאורך כל האירוע על ידי גורמי מקצוע מובילים במשק המתמחים בתחום התחבורה (מנטורים).

בתום התחרות היוזמות יוצגו בפני פאנל שופטים מקצועי ויחולקו פרסים לזוכים.

לאורך האירוע יתקיימו מגוון הרצאות בנושאים הקשורים לעולמות התחבורה.

בכוונת המועצה לקבוע נותן חסות ראשי יחיד לאירוע ונותני חסויות משניים.

 

רשאים להעניק חסות לאירוע, גופים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. עוסק מורשה/מלכ"ר/בעל אישור על רישום אחר בפנקסי מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור (או פטור מכך) מטעם פקיד השומה.
 2. מי שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 3. מי שהוא ו/או מנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועומד בעבירות פליליות במהלך חמש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למתן חסות. 

 

תנאים למתן חסות ראשית:

מציע המבקש לתת חסות ראשית לאירוע מתחייב כלפי המועצה כלהלן:

 1. מתן חסות כספית בסכום של לפחות 20,000 ₪.
 2. העמדת 2 מנטורים לפחות, מטעם נותן החסות לאורך כל האירוע.
 3. העברת הרצאת טד מקצועית בתחום הקשור לתחבורה (עד 20 דק).

בגין מתן החסות הראשית לאירוע, המועצה תיתן לנותן החסות כלהלן:

 1. הזכות להכנסת לוגו ראשי בפרסומי האירוע (עיתונות כתובה, רשתות חברתיות, סרטונים, ידיעות חדשותיות וכיו"ב) וכן ציון שם נותן החסות במהלך האירוע. הלוגו יהיה בולט ומודגש לעומת נותני חסות משניים.
 2. אפשרות העמדת דוכן / עמדה באירוע לצורך חלוקת חומרי פרסום והסברה לבאי האירוע. הנ"ל כולל הצגת אמצעים / אביזרים שונים מטעמו.
 3. מתן זכות להעמדת 2 שופטים מטעם נותן החסות.

 

תנאים למתן חסות משנית:

מציע המבקש לתת חסות משנית לאירוע מתחייב כלפי המועצה כלהלן:

 1. מתן חסות כספית בסכום של לפחות 5,000 ₪.
 2. העמדת מנטור אחד לפחות, מטעם נותן החסות לאורך כל האירוע.

בגין מתן החסות המשנית לאירוע, המועצה תיתן לנותן החסות כלהלן:

 1. הזכות להכנסת לוגו בפרסומי האירוע.
 2. אפשרות העמדת דוכן / עמדה באירוע לצורך חלוקת חומרי פרסום והסברה לבאי האירוע. הנ"ל כולל הצגת אמצעים / אביזרים שונים מטעמו.

 

ליווי קבוצות (מנטורינג):

אדם או חברה המעוניינים לקחת חלק באירוע וללוות קבוצות (מנטורינג) לאורך כל האירוע, מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף קורות חיים למייל מטה.

יובהר כי נדרשת השתתפות המנטור וליווי הקבוצה לאורך כל האירוע.

 

תנאים כלליים:

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל roteme@gantik.org.il  עד ליום 19.1.2023 ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות משפטית, טלפון ופקס.

מובהר בזאת, כי לפונים למתן חסות במסגרת פנייה זו, לא תוענק כל בלעדיות על מתן החסות וכי המועצה תהא רשאית לקבל חסויות מגורמים נוספים, הכול לפי שיקול דעתה, למעט חסות ראשית ככל שהוחלט לקבלה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

 

בברכה

המועצה המקומית גני תקווה

 

 

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH