The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מיזמים קהילתיים אקולוגיים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה רכישה
קטגוריה: מאגר "קולות קוראים" סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 26/03/2023

המועצה המקומית גני תקווה מזמינה קבלת הצעות במסגרת קול קורא רשותי 
למיזמים קהילתיים - אקולוגיים
בנושא: "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"
במימון המועצה האזורית גזר והמשרד להגנת הסביבה

 

כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילת המועצה אנו שמחים לפנות אליכם.ן לקבלת הצעות לפעילויות קהילתיות לקידום השמירה על הסביבה והטמעת ערכי הקיימות במועצה. 
מטרת קול קורא זה לאפשר לקהילות שונות במועצה הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית – חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה , להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.  

הגופים הרשאים להגיש בקשות:
•    קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת היישוב/ המועצה 
•    הקבוצות בעלות ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים, יצירת שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ומוכרות למועצה. כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה. דוגמאות לקבוצות קיימות – קבוצת נשים, וועדת איכות סביבה, וועד שכונה ועוד.

 

1. היקף התקציב
היקף התקציב שתעמיד המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא זה הינו: כ - 30,000 ₪ (לכל המיזמים).
מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות: קבלת הטפסים, פגישות אישיות ודיון בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
מספר הקבוצות שיקבלו תמיכה על פעילות והתקציב שתקבל כל קבוצה שנבחרה ייקבעו אף הם ע"י וועדת ההיגוי.     


2. תנאי סף
א. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר ע"י המועצה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר ע"י המועצה.
ב. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.
ג. מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:
•    מצ"ב טופס בקשה. יש לוודא כי עניתם על כל הסעיפים:
o    הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה
o    תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
o    ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.
o    אבני דרך לביצוע
o    לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
o    פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע
o    תוכנית לשיתוף הקהילה
o    תיאור ותיעוד הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנים האחרונות (טרם מועד ההגשה).
o    מוזמנים להוסיף מסמכים נלווים להעמקת ההיכרות של וועדת ההיגוי עם המיזם (מצגת, תמונות וכו)

•    לאחר קבלת הטופס תתקיים פגישת היכרות לקראת בדיקת הבקשות בוועדת ההיגוי.
•    כל היוזמות יידונו בוועדת ההיגוי שתהיה מורכבת מנציגי: היחידה הסביבתית, המועצה והמשרד להגנת הסביבה. עם קבלת ההחלטות יישלחו מכתבי קבלה/ אי קבלה למגישים. 
ד. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע המועצה והמשרד להגנת הסביבה.

3. אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה
לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהיחידה הסביבתית, המועצה ומהמשרד להגנת הסביבה.

יש להגיש את הבקשה עד ל-27.4.2023:

תם הזמן למילוי טופס זה.

 

 

חירום נגרייה קהילתית מרחב אישי לתושב/ת תשלום ארנונה מקוון זירת שיתופי ציבור - גני תקווה דרושים ומכרזים תכנית המתאר הכוללנית מיפוי דפיברילטורים דרושים ב-PUSH